Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Kompetencie obce

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,
 • zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,
 • zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,
 • zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,
 • prijíma oznámenie o zhromaždení občanov,
 • prijíma a vybavuje petície občanov,
 • prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,
 • zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:
  • spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení
  • voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
  • voľbách do Európskeho parlamentu
  • voľbách do orgánov samosprávnych krajov
  • voľbách do orgánov samosprávy obcí 
  • spôsobe vykonania referenda 
 • poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,  
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
 • určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva,
 • zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele  a pomoci v hmotnej núdzi,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku  s pôsobnosťou stavebného úradu,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy,
 • v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti  môže zriadiť osvetové zariadenie,
 • v rámci samosprávnej pôsobnosti môže  zriadiť obecnú knižnicu,
 • vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,
 • plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,
 • v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,
 • zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier,
 • zabezpečuje ochranu osobných údajov,
 • zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania,
 • zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska,
 • zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,
 • vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,
 • upravuje podmienky na držanie psov,
 • vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Samospráva

Munipolis

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Zajtra má meniny Jakub, Žakelína

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:270
TÝŽDEŇ:831
CELKOM:1029873

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
mierny dážď 24 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. takmer jasno 24/13 °C
piatok 26. 7. polojasno 26/11 °C
sobota 27. 7. oblačno 29/15 °C