Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatník a platiteľ

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,  trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

   V prípade, že fyzická osoby má v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Sadzba poplatku

1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

  1. pri zavedenom množstvovom zbere 0,050 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov – u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
  2. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,047 € za osobu a kalendárny deň u fyzických osôb (nepodnikateľov)
  3. 0,035 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

2) U právnických osôb a fyzických osôb  podnikateľov sa poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vypočíta ako súčin - počtu smetných nádob, sadzby poplatku na jednu smetnú nádobu,  počtu  vývozov v stanovenom období.

3) Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

4) Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad

Ohlásenie

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) príslušného zákona, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 

Vyrúbenie poplatku

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pre právnickú osobu a fyzickú osobou – podnikateľa obec vystaví faktúru vždy po ukončení štvrťroka.

Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

Vrátenie poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrúbený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

Samospráva

Munipolis

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Zajtra má meniny Jakub, Žakelína

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:276
TÝŽDEŇ:837
CELKOM:1029879

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
mierny dážď 24 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. takmer jasno 24/13 °C
piatok 26. 7. polojasno 26/11 °C
sobota 27. 7. oblačno 29/15 °C