Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia


Obec Priechod zrealizovala projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Priechod“. Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (VO) v obci Priechod (zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie).


Realizácia projektu má pozitívny dopad na:
- životné prostredie
- zníženie nákladov na údržbu
- zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy

Základné informácie:
- Miesto realizácie projektu: Obec Priechod
- Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Priechod
- Názov prijímateľa: Obec Priechod
- Sídlo prijímateľa: 976 11 Priechod 157
- Dátum začatia realizácie: 05/2015
- Dátum ukončenia realizácie: 08/2015
- Výška poskytnutého príspevku: 68 571,35 €

Viac informácii sa dočítate na web stránkach:
- www.opkahr.sk
- www.siea.gov.sk
- www.economy.gov.sk


Príloha
Modernizácia verejného osvetlenia_1.doc
Modernizácia verejného osvetlenia - tabuľa
 

Foto

fotogaleria/modernizacia-verejneho-osvetlenia-107sk.html