Obsah

Oznamy

12.06.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Detail

30.05.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.6.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 28.06.2019 07:00 do: 28.06.2019 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe.

Detail

29.05.2019

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkonice

Obec Podkonice vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Podkonice“ v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 101/2019 zo dňa 16. mája 2019

Detail

27.05.2019

Výsledky volieb do EP 2019

V prílohe sú zverejnené výsledky volieb do EP 2019 v našej obci.

Detail

21.05.2019

Výzva okresného úradu Banská Bystrica

Pozemkový a lesný odbor OÚ Banská Bystrica upozorňuje a vyzýva každ´ho vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.

Detail