Obsah

Výrub drevín

 

   Ak zákon o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z.z.) neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 uvedeného zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce). Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zák. o ochrane prírody formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

   Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:
   - nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,
   - zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
   - narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

  Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, t.j. od 1. októbra do 31. marca.

  Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
  - na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,
  - pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční  o šiestich   mesiacov odo dňa výrubu,
  - pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

  Potrebné doklady:
  - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,
  - kópia katastrálnej mapy parcely, na ktorej drevina rastie,
  - list vlastníctva,  alebo iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku.

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov:
  - právnické osoby     100,00 €
  - fyzické osoby            10,00 €

 

  Žiadosť o súhlas s výrobom drevín nájdete tu.