Obsah

Daň za psa

 

Kto je povinný platiť daň za psa?

Ak ste si zaobstarali psa, ste jeho vlastníkom  (držiteľom)  máte povinnosť platiť daň obci. Vlastník psa môže byť buď fyzická, alebo právnická osoba (daňovník). Každý pes chovaný na území obce musí byť vedený v evidencii psov na obecnom úrade. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Kto je správcom dane a čo správca dane  ustanovuje?

Správu dane za psa vykonáva obec, ktorá ju na svojom území zaviedla. Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví  sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého vlastníka, resp. držiteľa psa. Základom dane je počet psov.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). To znamená, že od tohto obdobia ste povinní platiť daň za psa. Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás  vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinný podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate. 

Ako platiť daň?

Príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Ročná sadzba dane :  8,30 € za jedného psa