Obsah

Sociálne služby

 

   Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
   Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje aj stav, v ktorom sa osoba nachádza z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
   Kompetencie obce v tejto oblasti sú stanovené v §80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zákon o sociálnych službách v §80, písm.c) ods.1 uvádza, že obec je správnym orgánom v konaniach o:
   odkázanosti na opatrovateľskú službu, odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári

Postup občana v konaní  o zabezpečenie sociálnej služby

  • občan požiada obec  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive
  • občan k žiadosti o posúdenie odkázanosti priloží lekársky nález, ktorý vypracuje jeho príslušný obvodný lekár
  • obec zabezpečí vykonanie lekárskej posudkovej činnosti posudkovým lekárom, ktorý  vypracuje lekársky posudok 
  • obec zabezpečí vykonanie sociálnej posudkovej činnosti sociálnym pracovníkom,  ktorý  vypracuje  sociálny posudok
  • obec na základe lekárskeho asociálneho posudku vypracuje  posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec vydá rozhodnutie o tom, či občan je , alebo nie je odkázaný na sociálnu službu
  • ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec  o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec  na základe výberu poskytovateľa občanom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 zák. č. 448/2008 Z.z.

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenie odkázanosti na sociálne služby nájdete tu.