Obsah

 

S T A N O V Y

 

 

URBÁRSKEHO   ZDRUŽENIA POZEMKOVÉHO   SPOLOČENSTVA

PRIECHOD

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia.

 

1. Stanovy Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva Priechod (ďalej len

    „spoločenstvo“) sú spracované  v súlade so zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových

    spoločenstvách a Zmluvou o založení Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva.

2. Účelom stanov je podrobnejšie upraviť práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú

    organizačnú štruktúru, pôsobnosť jeho orgánov, zásady hospodárenia spoločenstva a ďalšie

    náležitosti, na ktorých sa dohodli členovia spoločenstva.

 

 

Článok 2

Názov a sídlo spoločenstva.

 

1. Názov spoločenstva

    Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Priechod

2. Sídlo spoločenstva

    Priechod č. 357, 97611 Selce

3. Právne postavenie

    Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, vzniklo dňom registrácie spoločenstva v zmysle §

    11 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a voči tretím osobám vystupuje ako

    právnická osoba.

 

Článok 3

Charakteristika, ciele a predmet činnosti.

 

     Pozemkové spoločenstvo UZPS je založené za účelom hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach. Cieľom spoločenstva je spravovať reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv svojich členov a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému podľa spoluvlastníckych podielov. Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky, v katastrálnom území Priechod, v obci Priechod, okres Banská Bystrica..

 

     Spoločenstvo hospodári podľa platných lesných hospodárskych plánov a zásad trvale udržateľného rozvoja lesa a ostatných platných noriem na úseku lesného hospodárstva. Spoločenstvo zodpovedá za správne hospodárenie a podlieha kontrole orgánom štátnej správy, ktorým je Okresný úrad  Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor.

 

  Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva lesného, pasienkového a iného majetku, pričom táto činnosť nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.

 

    

 

 

 

Článok 4

Majetok spoločenstva a zásady hospodárenia.

 

1.  Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločných nehnuteľnostiach.

2.  Spoločné nehnuteľnosti tvoria lesy, orná pôda, pasienky a ostatné plochy zapísané na listoch vlastníctva  v katastrálnom území Priechod. Súpis všetkých listov vlastníctva s číslami parciel obsahuje príloha č. 1 k Zmluve o spoločenstve Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva zo dňa 21.6.2014.

3.  Spoločenstvo hospodári :

 

a/ so spoločnými nehnuteľnosťami, ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podielov,

 

b/ s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem (zisk z nájmu, z predaja drevnej hmoty, dotácií a pod.) a iným hmotným a nehmotným majetkom, ktorý slúži spoločenstvu pre výkon činnosti.

4.  Spoločenstvo môže svoj majetok spravovať sám, alebo ho postúpiť do prenájmu za podmienok ,

      ktoré sú preňho najvýhodnejšie. 

5.  Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov po schválení ročnej účtovnej uzávierky valným zhromaždením sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu na základe predloženého listu vlastníctva.  

6.  Výplata podielov vlastníkom, ktorú jednotliví vlastníci podielov dostanú sa vypočíta z čistého zisku spoločenstva t.j. po odpočítaní dane z príjmu a rezervy, ktorá slúži na krytie straty  z hospodárenia spoločenstva a prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia spoločenstva.

7. Spoločenstvo vedie účtovníctvo a evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných predpisov, zostavuje ročnú závierku a hospodársku správu za celé spoločenstvo.  

8.  Predaj drevnej hmoty uskutočňuje výbor podľa platných trhových cien.  Spoluvlastníci podielov

     spoločnej nehnuteľnosti majú prednostnú možnosť získavať palivové drevo po odsúhlasení

    výborom.

9. Hospodárska činnosť spoločenstva sa spravidla vykonáva dodávateľskými

    organizáciami t. j.FO alebo PO špecializovanými na lesné činnosti.Účtovníctvo

    spoločenstva a všetky účtovnéoperácie môže vykonávať i nečlen spoločenstva, fyzická

    alebo právnická osoba s oprávnením na výkon tejto činnosti a schválenávýborom

    spoločenstva.

10.  Výbor môže schváliť aj poskytnutie peňažného alebo hmotného daru (drevo) pre rozvoj

      obce, alebo cirkevným a iným organizáciám do výšky 300 €.

11. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia

      za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.

 

 

Článok 5

 Voľby členov do orgánov spoločenstva.

 

1. Voľby do orgánov spoločenstva sa uskutočňujú verejným hlasovaním.

2.Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky s lístkom určujúcim počet hlasov

    vlastníka spoločnej nehnuteľnosti, resp. sú pripočítané ďalšie hlasy na základe 

    predložených splnomocnení.  

3.  Kandidátov pre voľby do orgánov spoločenstva navrhuje:

     a) výbor spoločenstva

     b) členovia spoločenstva

4.  Kandidátov pre voľby do orgánov spoločenstva  registruje výbor spoločenstva a na 

     kandidátnu listinu sa kandidáti zapíšu v poradí:

     a) kandidáti navrhnutí výborom spoločenstva

     b) kandidáti navrhnutí členmi spoločenstva v poradí, ako boli návrhy doručené výboru.

     Návrhy kandidátov sa doručujú písomne so súhlasom s kandidatúrou  a to najneskôr do

     lehoty 15 dní pred dátumom konania volieb. Po skončení termínu predkladania návrhu

     kandidátov výbor spoločenstva uzavrie kandidátnu listinu. Zoznam navrhnutých

     kandidátov do orgánov spoločenstva výbor zverejní na informačnej tabuli obci Priechod

     a na internetovej stránke obce Priechod najneskôr 10 dní pred dátumom konania volieb.

5. Počet členov orgánov spoločenstva je nasledovný:

     a) výbor spoločenstva – 6

     b) dozorná rada spoločenstva – 3

 6. Pokiaľ kandidovalo viac kandidátov do orgánov spoločenstva, sú náhradníkmi v poradí,

     aký počet hlasov získali. Členovia orgánov spoločenstva sú dopĺňaní počas volebného

     obdobia náhradníkmi. Pokiaľ neexistuje náhradník, konajú sa na najbližšom zasadnutí

     zhromaždenia doplňujúce voľby.

 9. Výsledky volieb sa vyhlasujú na konajúcom sa zhromaždení  spoločenstva.  

     O voľbách a ich výsledku informuje predseda volebnej a mandátovej komisie a vyhotoví  

     zápisnicu, ktorú odovzdá výboru ako podklad do materiálov zo zhromaždenia.

10.Volebné obdobie orgánov spoločenstva trvá 5 rokov.

 

 

Článok 6

Stanovenie počtu hlasov.

 

1.                           Výpočet základného počtu hlasov :

počet podielov : 25 = x (číslo na dve desatinné miesta).

 

2.  Pre účely hlasovania sa počet hlasov určí zaokrúhlením základného počtu hlasov na

    celé číslo, do 0,50 vrátane  - smerom nadol, od 0,51 -  smerom nahor.

3.  Za podiely spoločenstva hlasuje predseda.

Článok  7

Volebná a mandátová komisia.

 

1. Volebná a mandátová  komisia (ďalej len „komisia“) má 3 členov

2. Pri výkone činnosti musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

3. Predseda komisie sa volí z členov komisie.

4. Organizuje, riadi a vyhodnocuje voľby členov orgánov spoločenstva v súlade so

    stanovami a zmluvou o založení.

5. Oznamuje účastníkom zhromaždenia či je spôsobilé rozhodovať, schvaľovať

    a voliť v súlade so zmluvou o založení a stanovami.

6. Organizuje a riadi priebeh tajných volieb

7. Výsledky volieb členov do orgánov spoločenstva vyhlasuje predseda komisie.

8. Zápisnicu o výsledku volieb členov do orgánov spoločenstva odovzdá predseda komisie

    výboru spoločenstva.

Článok 8

Zhromaždenie.

 

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je Zhromaždenie, ktoré sa koná jedenkrát za rok.

2. Zhromaždenia sa zúčastňujú členovia - vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti,

    resp. ich splnomocnení zástupcovia.

3. Zhromaždenie spoločenstva sa riadi programom, ktorý schváli nadpolovičná väčšina

    prítomných hlasov.

4. Zhromaždenie vedie predseda spoločenstva alebo poverený člen výboru -   

    - predsedajúci.

5. Predsedajúci pri vedení Zhromaždenia udeľuje slovo členom Výboru , Dozornej rady

    a členom spoločenstva. Odoberá slovo v prípadoch, keď dochádza  k rušivej diskusii alebo  

    predmet diskusie nesúvisí s činnosťou spoločenstva. V prípade, že dochádza k osobným

    útokom môže diskusiu ukončiť.

6. Zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva – Výboru a Dozornej

     rady.

7.  Zhromaždenie rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným

     majetkom spoločenstva, rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty.

8.  Zhromaždenie schvaľuje zmluvu o založení, jej zmeny a doplnky v súlade s Čl.7 odst. 3 

    písm. a) Zmluvy o založení UZPS Priechod.   

9. Zhromaždenie schvaľuje stanovy spoločenstva vrátane ich zmien.

10.Zhromaždenie rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do 

     družstva a o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením.  

 

 

Článok 9

Výbor spoločenstva.

 

1.  Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o 

      všetkých záležitostiach, ktoré zákon č. 97/2013Z.z o pozemkových spoločenstvách,

      zmluva o založení alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.

2.  Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.

3.  Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda

     spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je však na právny úkon, ktorý robí

     výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena výboru.

4.  Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva

     organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva.

5.  Predsedu spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru,

     ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.

6.  Člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí

     zhromaždenie.

7. Výbor zasadá podľa potreby, zo zasadnutia sa vyhotoví písomný doklad – zápisnica.

8.  Výbor vedie a archivuje dokumentáciu spoločenstva podľa všeobecne platných predpisov.

9.  Výbor zvoláva Zhromaždenie spoločenstva. Informuje o programe VZ v pozvánke, ktorú  

     umiestňuje na informačných tabuliach v obci Priechod  a na www.stránkach obce.   

11.Výbor informuje členov o možnosti odkúpenia podielov členov, ktorí svoj podiel chcú

     predať.

12.Výbor predkladá Zhromaždeniu návrhy na voľby členov volebnej a mandátovej

      komisie, predkladá návrhy na odvolanie členov orgánov spoločenstva

13.Výbor schvaľuje výber dodávateľa prác v prípade úpravy pozemkov, schvaľuje prenájom

      pozemkov a poľovných pozemkov pre výkon práva poľovníctva.

14.Výbor rozhoduje o nákupe počítačovej techniky, strojov a ostatných výdajoch. 

15.Výbor odstupuje prijaté sťažnosti k prerokovaniu dozornej rade. 

16.Mandát člena výboru zaniká:

       - ak sa dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutí výboru

       - ak to potvrdí Zhromaždenie

       - ak odstúpi dobrovoľne – písomnou formou oznámiť výboru spoločenstva

 

 

Článok 10

Predseda spoločenstva.

 

1. Predseda zodpovedá za svoju činnosť výboru spoločenstva.

2. Predseda určí členom výboru funkcie a ich náplň

3. Predkladá návrhy výboru na zánik mandátu člena výboru, člena dozornej rady.

4. Má právo zmeniť, opraviť, pozastaviť výkon a konanie člena výboru, pokiaľ to okolnosti   

    vyžadujú. O svojom konaní musí informovať výbor.

5. Spolupracuje s dozornou radou  pri jej činnosti

6. Písomne vyzýva náhradníka k nastúpeniu do funkcie do orgánov spoločenstva.

7. Zúčastňuje sa každého zasadnutia dozornej rady.

8. Predseda spoločenstva ktorému zanikol mandát, zvolá na prvé zasadnutie novozvolený

    výbor do desiatich dní od konania Zhromaždenia

9. Po dohode s novým predsedom  spoločenstva stanoví termín a  postup odovzdania funkcií   

    v orgánoch spoločenstva novozvoleným výborom a dozornou radou.

 

 

Článok 11

Dozorná rada.

 

1. Dozorná radaje oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti

    jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členmi dozornej rady môžu byť len členovia

    spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo

    výbore.

3. Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí

     zhromaždenie.

4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému

    zníženiu majetku spoločenstva.

5. Prvé zasadnutie dozornej rady  zvolá predseda DR do 10 dní od zvolenia na 

    Zhromaždení.

6. Činnosť dozornej rady riadi jej predseda, ktorý je volený z členov dozornej rady.

7. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa na zasadnutiach výboru spoločenstva.

8. Predkladá Zhromaždeniu návrh na odvolanie členov dozornej rady spoločenstva.

9. Rieši sťažnosti členov spoločenstva - vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

10.Kontroluje správnosť účtovných operácii, plnenie nájomných zmlúv a výpočet výplaty

     podielov  členom spoločenstva.

11.Z kontroly vystaví zápis, ktorý predloží výboru spoločenstva.

12.Dozorná rada zasadá podľa potreby. 

 

 

Článok 12

Práva a povinnosti člena spoločenstva.

 

1. Práva člena:

    a) podieľať sa na rozvoji a kontrole činnosti spoločenstva,

    b) navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov spoločenstva (byť volený - v 

        prípade člena staršieho ako 18 rokov),

 c) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva,

    d) vznášať pripomienky a klásť otázky na orgány spoločenstva

    e) prednostné právo na využívanie spoločného majetku

    f) podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podľa stanov 

     a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov.

 2. Povinnosti člena:

    a) zúčastňovať sa na rokovaniach zhromaždenia,

  b) rozhodovať o zásadných otázkach v činnosti a existencii spoločenstva,

  c) pristúpiť k zmluve o založení a to do dvoch mesiacov od nadobudnutia vlastníctva

      na spoločnej nehnuteľnosti, písomne oznámiť výboru spoločenstva túto

      skutočnosť a zaslať list / listy / vlastníctva.    

  d) vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by

       tomuto účelu odporovalo.

  e) v prípade neúčasti na valnom zhromaždení splnomocniť zástupcu:    

      - z členov spoločenstva podľa svojho uváženia

      - z členov spoločenstva podľa návrhu výboru

          - osobu staršiu ako 18 rokov so všeobecným právom voliť, ktorá má  k členovi  

          príbuzenský vzťah (manžel, manželka, dieťa, rodičia, súrodenci, starí rodičia,

          vnuci).

f) oznamovať zmeny, ktoré súvisia s evidenciou členov  a to : bydlisko, zmenu priezviska,  

    číslo bankového účtu a iné...).

      g) v nevyhnutných prípadoch (kalamita, požiare atď.) sú vlastníci podielov povinní

          poskytnúť pracovnú súčinnosť bez náhrady mzdy a bez ohľadu na počet podielov.

 

 

Článok 13

Záverečné ustanovenie.

 

1. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 21. júna 2014 a zapísané do registra pozemkových spoločenstiev na Okresnom úrade v Banskej Bystrici – pozemkovom a lesnom odbore .

 

2. Stanovy spoločenstva je možné meniť a dopĺňať písomnou formou schválenou VZ a registráciou v registri pozemkových spoločenstiev.

 

 

 

 

V Priechode dňa 21.6 2014

 

 

Ing. Homola Miroslav                                Ing. Čunderlík Jozef

      predseda UZPS                                           predseda DR