Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2019

VZN 01/2019 o dotácii o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

Príloha č.1 k VZN 01/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

Priloha č. 1 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

VZN č. 2/2018 podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 3/2017 Trhový poriadok

VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť  školy a školského zariadenia

VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 4/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 6/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

 

Rok 2015

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 3/2015 - Trhový poriadok

VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 6/2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Priechod podľa zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Priechod

VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016

VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady