Obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa sa bude konať dňa 26.07.2017 /streda / o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice , predsedu a členov návrhovej komisie
3) Schválenie programu zasadnutia OZ
4) Úprava rozpočtu obce na r. 2017
5) Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej
     závierky obce Priechod k 31.12.2016
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy    a školského zariadenia
7) Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017
8) Žiadosť o odkúpenie (resp. dlhodobý prenájom) pozemkov vo vlastníctve obce
9) Rôzne

 

 

 


Vytvorené: 7. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2017 18:37
Autor: