Obsah

Upozornenie - výzva

Typ: ostatné
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

I.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, pripadne nesplní povinnosť uloženú organom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopusti sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ') podľa § 25 a § 26 zákona č 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

V roku 2018 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

OÚ BB - Pozemkový a lený odbor - Upozornenie


Príloha

Vytvorené: 29. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2018 10:07
Autor: