Obsah

Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2019

Typ: ostatné
Obec  Priechod  môže na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia obce  Priechod č. 9/2015 (ďalej len VZN)

– v zmysle  podmienok uvedených v § 20  VZN  a na základe  predložených dokladov uvedených v § 21 VZN, znížiť,  resp. odpustiť časť z poplatku za komunálny odpad za rok 2018 na základe žiadosti doručenej na obecný úrad najneskôr do 31.01.2020. 

Dôvody zníženia poplatku preukážete nasledujúcimi dokladmi: 

  •  práca  a štúdium mimo miesta trvalého pobytu - potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie školy,   alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
  • dlhodobý pobyt v zahraničí - potvrdenie o štúdiu v zahraničí,  potvrdenie o pobyte v zahraničí, čestné prehlásenie o pobyte v zahraničí
  • celoročný pobyt v inej obci – potvrdenie príslušnej  obce o úhrade poplatku za komunálne odpady
  •  dlhodobý pobyt v nemocnici, v zariadení sociálnych služieb, vo výkone trestu  - potvrdenie príslušného zariadenia 

Pozor!

Ak potvrdenie nie je v slovenskom,  alebo v českom jazyku, musíte predložiť aj jeho preklad.


Príloha

Vytvorené: 29. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2019 14:10
Autor: