Obsah

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov UZPS

Typ: ostatné
Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2021 (piatok) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod
s prezentáciou od 16:30 hod.

Program schôdze:

1.  Otvorenie
2.  Schválenie programu
3.  Návrh a schválenie mandátovej komisie a overovateľa zápisnice
4.  Správa o činnosti UZ PS za rok 2019
5.  Správa o finančnom hospodárení  UZ PS za rok 2019, schválenie ročnej závierky za rok 2019
     a návrh na rozdelenie zisku (straty) za rok 2019 
6.  Správa o činnosti UZ PS za rok 2020
7.  Správa o finančnom hospodárení  UZ PS za rok 2020, schválenie ročnej závierky za rok 2020
     a návrh na rozdelenie zisku (straty) za rok 2020
8.  Plán práce na rok 2021
9.  Schválenie Dodatku č. 2 k zmluve o spoločenstve a k stanovám spoločenstva UZ PS Priechod
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Ukončenie s občerstvením

 

V prípade Vašej účasti je bezpodmienečne potrebné akceptovať aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR a z nej vyplývajúce opatrenia a pokyny organizátorov!

V prípade, že sa valného zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť osobne, môžete splnomocniť zastupovaním blízkych príbuzných (manžel, manželka, súrodenec, deti nad 18 rokov), ktorí predložia splnomocnenie pri prezentácii priamo na valnom zhromaždení. Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z týchto členov výboru alebo DR:

 

Ing. Miroslav Homola                                      Priechod 357

Ing. Katarína Murgašová                                 Javornícka 29, 974 11 Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Chaban                                     Priechod 39

Ján Majerík                                                         Priechod 203

Miroslav Slobodník                                           Priechod 256

Ing. Jozef Čunderlík                                          Priechod 376

Miroslav Chaban                                               Priechod 226

PhDr., ThDr. Mária Homolová, PhD.              Priechod 233

 

Plná moc tvorí prílohu tejto pozvánky a Váš podpis nemusí byť úradne overený. Vyplnenú a podpísanú plnú moc môžete priniesť aj na Obecný úrad Priechod, alebo zaslať na adresu jedného z uvedených členov výboru alebo DR .

Ing. Homola Miroslav, v.r., predseda UZPS


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 8. 2021 13:37
Autor: