Obsah

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Urbáru Priechod

Typ: ostatné
Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS,
ktoré sa uskutoční dňa 14.4.2018(sobota) o 17 00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod.
/Prezentácia od 16 00 hod./

Program schôdze:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti UZ PS za rok 2017
4. Správa o finančnom hospodárení UZ PS za rok 2017 a schválenie ročnej
závierky za rok 2017
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017  
6. Plán práce na rok 2018
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver


V prípade, že sa valného zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť osobne, môžete splnomocniť
zastupovaním blízkych príbuzných (manžel, manželka, súrodenec, deti nad 18 rokov), ktorí
predložia splnomocnenie pri prezentácii priamo na valnom zhromaždení. Ak túto možnosť
nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z týchto členov urbáru:
1. Ing. Homola Miroslav, Priechod 357,
2. Ing. Čunderlík Jozef, Priechod 376,
3. Chaban Miroslav, Priechod 226
Meno jedného z nich napíšte do splnomocnenia a zašlite, resp. doručte na adresu:
Obecný úrad Priechod 157, 976 11 Selce

Ing. Homola Miroslav, v.r.
predseda UZ PS


Príloha

Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2018 13:41
Autor: