Obsah

Nezabudnite na svoju povinnosť do konca januára 2021

Typ: ostatné
Prvou povinnosťou, ktorá nás čaká už v januári, je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú  fyzické a právnické osoby (daňovníci), ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome), alebo  nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov, uskutočnila sa kolaudácia stavby a pod. ).


Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane – Obci Priechod – do 31. 1. 2021 (posledný deň na podanie). Sadzba dane z nehnuteľnosti  platná pre rok 2021 zostáva v rovnakej výške ako bola platná pre rok 2020.

Druhou povinnosťou je podanie daňového priznania k  dani za psa na rok 2021. Táto povinnosť sa týka občanov, ktorí sa v roku 2020 stali vlastníkmi psa.

Sadzba dane za psa na rok 2021 je vo výške 8,30 € na jedného psa (rovnaká ako v roku 2020). Termín – do 31. 1. 2020.

V termíne do 31. 1. 2021 môžu občania, ktorí sa v roku 2020 zdržiavali mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu práce, štúdia, alebo zaplatili poplatok za komunálny odpad v inej obci, požiadať o úľavu z poplatku za KO za rok 2020. V žiadosti je potrebné uviesť počet dní, za ktoré sa úľava žiada. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je aj doklad, ktorý potvrdzuje dané skutočnosti (potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo miesta trvalého pobytu alebo v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy pre študenta, fotokópia dokladu o zaplatení poplatku za odpad v inej obci alebo meste.

Žiadosť sa podáva v zmysle §20, § 21  VZN č. 9/2015, ktoré je k dispozícií na webovej stránke obce – v záložke Samospráva – Všeobecne záväzné nariadenia. 

Tlačivo žiadosti  je k dispozícii na webovej stránke alebo priamo na obecnom úrade.

 

Do pozornosti občanov dávame skutočnosť, že pre rok 2021 bola schválená  sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 25,- € na osobu (0,0685 € za osobu a kalendárny deň) z dôvodu zvýšených  nákladov na zber a zneškodnenie odpadu v roku 2020 a zvýšených poplatkov za uloženie odpadu na skládke platných pre rok 2021.

 


Príloha

Vytvorené: 24. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 12. 2020 14:53
Autor: