Obsah

Oznamy

29.04.2018

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail

26.04.2018

Akcie Mikroregiónu pod Panským dielom v roku 2018

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom v roku 2018

Detail

24.04.2018

Vyhlásenie výberového konania na fukciu riaditeľa ZŠ s MŠ Priechod

Obec Priechod v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Priechod č. 179, 976 11 s predpokladaným nástupom od 01.06.2018

Detail

27.03.2018

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Detail

21.03.2018

Upozornenie na jarné vypaľovanie trávy

Vážení spoluobčania, v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.l písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

Detail